Recenzowane artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Multimedia a sposoby funkcjonowania człowieka w gospodarce i społeczeństwie. Współautor: B. L. Niewada. W: Człowiek a proces globalizacji, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 1999, s. 39 – 54.
 2. Ekologiczne bariery w gospodarce polskiej i sposoby ich przezwyciężania. W: Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 1999, s. 113 – 127.
 3. Państwo narodowe w dobie Internetu – wybrane problemy. W: Państwo narodowe a proces globalizacji, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2000, s. 95 – 109.
 4. Internet jako kluczowy element Nowej Ekonomii i globalizacji. W: Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji, praca zbiorowa pod red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński 2001, s. 241 – 246.
 5. New Economy and competitiveness of economies – 2B or not 2B on the global market. W: E – business and web based technologies, University of Information Technology and Management, Rzeszów 2001, s. 139 – 145.
 6. Wpływ działalności korporacji transnarodowych na możliwości prowadzenia narodowej polityki gospodarczej w dobie globalizacji – wybrane problemy. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE Katowice 2001, s. 127 – 141.
 7. Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.) w Polsce z uwzględnieniem wybranych przemian systemowych. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, AE Katowice 2001, s. 207 – 213.
 8. Nowe perspektywy rozwoju innowacji technologicznych w Polsce w aspekcie koncepcji społeczeństwa informacyjnego. W: Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. II, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2001, s. 59 – 75.
 9. Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw. W: Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, Tychy 2002, s. 87 – 101.
 10. Istota koncepcji „nowej gospodarki” ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu w kreowaniu przemian strukturalnych w gospodarkach i społeczeństwach – wybrane problemy. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 22/2002, s. 187 – 200.
 11. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy w wybranych krajach OECD. W: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 26/2003, s. 224 – 237.
 12. Bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz sposoby ich przezwyciężania w aspekcie inicjatywy eEurope i członkostwa w UE. W: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 28/2003, s. 85 – 104.
 13. „Nowa gospodarka”: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania. W: Problemy globalizacji gospodarki, praca zbiorowa pod red. T. Bernata, PTE, Szczecin 2003, s. 87 – 104.
 14. „Nowa gospodarka” a globalizacja. W: Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2003, s. 119 – 139.
 15. Globalizacja jako proces przepływów technologii, wiedzy i informacji – sprzężenia zwrotne. W: Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2003, s. 84 – 90.
 16. Przedsiębiorstwo a globalizacja. W: Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2003, s. 39 – 48.
 17. Rola programu „eEurope+” w procesie tworzenia gospodarek opartych na wiedzy w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. W: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 32/2004, s. 27 – 52.
 18. Możliwości realizacyjne koncepcji „nowej gospodarki” w polskich warunkach – diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE. W: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. A. Manikowskiego i A. Psyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 467 – 477.
 19. eEurope+ as a way of Central and East European Countries (especially Poland) to become economies based on Knowledge. W: The knowledge-based economy in transition countries. Selected issues, praca zbiorowa pod red. K. Piecha, School of Slavonic and East European Studies University College London, London 2004, s. 109 – 135.
 20. Nowa gospodarka w wybranych krajach postsocjalistycznych – próba diagnozy. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo AE Katowice 2004, s. 333 – 341.
 21. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce (głos w dyskusji). W: Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej i K. Piecha, PTE, Warszawa 2005, s. 119 – 121.
 22. Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego – problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. Danuty Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 7 – 17.
 23. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – diagnoza stanu wg Knowledge Assessment Methodology 2006. W: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej oraz Krzysztofa Piecha, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 246 – 258.
 24. Wiedza i technologie teleinformatyczne w rozwoju gospodarczym – propozycja modelowa. W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. K. Piecha i E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 30 – 52.
 25. Postęp technologiczny a proces globalizacji – wymiar instytucjonalny. W: Instytucjonalizacja procesu globalizacji, praca zbiorowa pod red. I. M. Smandek, Wydawnictwo AE w Katowicach, 2009, s. 28 – 46.
 26. Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W: GOW – wyzwanie dla Polski, praca zbiorowa pod red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 299 – 326.
 27. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Współautorzy: C.M. Olszak i E. Ziemba. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zbiorowa pod redakcją C.M. Olszak i E. Ziemby, Wydawnictwo UE Katowice, 2010, s. 17 – 27.
 28. Wybrane mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Problemy pomiaru na poziomie regionalnym. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zbiorowa pod redakcją C.M. Olszak i E. Ziemby, Wydawnictwo UE Katowice, 2010, s. 48 – 57.
 29. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w polityce rozwoju województwa śląskiego. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zbiorowa pod redakcją C.M. Olszak i E. Ziemby, Wydawnictwo UE Katowice, 2010, s. 57 – 66.
 30. Ekonomia wieku informacji i wiedzy – w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. W: Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji, praca zbiorowa pod redakcją G. Musiał, Wydawnictwo UE Katowice, 2011, s. 73-104.
 31. Gospodarka oparta na wiedzy – implikacje dla rozwoju gospodarczego. W: Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod redakcją G. Musiał, Wydawnictwo UE Katowice 2012, s. 144-166.
 32. A practical perspective on the developing information society – case studies.  Online Journal of Applied Knowledge Management, 1(2), 2013,  p. 25-43 (współautor – E. Ziemba).
 33. New perspectives on information society: The maturity of research on a sustainable information society. Online Journal of Applied Knowledge Management, 1(1), 2013, p. 52-71 (współautorzy – E. Ziemba, T. Papaj).
 34. A model of success factors for e-government adoption – the case of Poland. Issues in Information Systems, Volume 14, Issue 2, pp. 87-100, 2013 (współautorzy – E. Ziemba, T. Papaj).
 35. Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju. Red. M.G. Woźniak. Zeszyt nr 32, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 552-576 (współautor – E. Ziemba).
 36. Measuring the information society in Poland – dilemmas and a quantified image. W: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, September 8-11, 2013, Krakow, pp. 1173-1180 (ISBN 978-1-4673-4471-5; współautor – E. Ziemba).
 37. Infrastruktura nowej gospodarki w województwie śląskim. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne. Red. D. Bochańczyk-Kupka, S. Swadźba. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 156, Katowice 2013, s. 209-218.
 38. Measuring information society – addressing key issues and constraints. “Informatyka Ekonomiczna * Business Informatics”, no. 2(28). Red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, pp. 170-193 (współautor – E. Ziemba).
 39. Analiza i ocena badań nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica. – Nr 33 (2013), s. 195-220 (współautorzy – E. Ziemba, T. Papaj)
 40. Ekonomika informacji – przedmiot i zakres badawczy. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. Red. U. Zagóra-Jonszta. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 176, Katowice 2014, s. 168-178.
 41. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213/2015, Red. S. Swadźba, M. Szudy, s. 45-58.
 42. Building and Evaluating Classification Framework of Critical Success Factors for e-Government Adoption. W: Proceedings of The 15th European Conference on e-Government ECEG 2015. Ed. C. Adams. June 18-19, 2015, Portsmouth, pp. 341-350 (ISBN: 978-1-910810-19-4; współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, M. Jadamus-Hacura).
 43. Praktyczne aspekty pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wymiarze mezoekonomicznym. W: Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna. Red. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa 2015, s. 299-318.
 44. Information society and knowledge economy – essence and key relationships. Journal of Economics and Management, Vol. 20 (2), 2015, p. 5-22.
 45. Model of information society measurement – framework and selected issues. Economics and Sociology, Vol. 8, No 3, 2015, pp. 245-259.
 46. Measuring the Sustainable Information Society. W: Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives. Ed. E. Ziemba. Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 272-320 (pp. 303-320 wspólnie z E. Ziembą i T. Papajem).
 47. Factors influencing the success of e-government, Journal of Computer Information Systems, Volume 56, Issue 2, 2016, pp. 156-167 (współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, M. Jadamus-Hacura)
 48. Measuring innovation and institution: the creative economy index. Equilibrium. Quarterly Journal Of Economics And Economic Policy, 12(1), 2017, pp. 43-62 (współautor: Jacek Pietrucha)
 49. Determinants and measurement of smart growth: evidence from Poland. Journal of International Studies, Vol. 10, no 1, 2017, pp. 34-45.
 50. Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth. Ekonomista, nr 5/2017, s. 527-543 (współautor: Jacek Pietrucha)
 51. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB. Studia i Prace WNEIZ US, nr 47/12017, s. 229-239, (współautor: Jacek Pietrucha)
 52. Import and FDI as channels of international TFP spillovers. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 2018, pp. 55-72 (współautorzy: J. Pietrucha, M. Kozłowska, O. Sojka)
 53.  TFP spillover effects via trade and FDI channels. Economic Research – Ekonomska Istraživanja, Routledge, 2019 (współautor: J. Pietrucha)

Redakcje naukowe i prace zbiorowe pod redakcją

 1. Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Praca zbiorowa. Wydawnictwo AE w Katowicach, 2009 (s.336).
 2. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. Redakcja naukowa wspólnie z J. Czech-Rogosz i J. Pietruchą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 (s.287).
 3. Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Redakcja naukowa wspólnie z G. Musiał. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 79, Katowice 2011r. (s. 222).
 4. Wybrane aspekty przemian strukturalnych. Redakcja naukowa wspólnie z J. Czech-Rogosz i J. Pietruchą. Wydawnictwo UE Katowice, 2011 (s. 322).